Konkurs – Rodzina Monzini

 

Regulamin konkursu „Rodzina Monzini

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród w Konkursie pod nazwą „Rodzina Monzini” (dalej: „Konkurs”) jest EXCELLENCE SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Lipie, Lipa 20 A, 95-010 Stryków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427300, posiadającą NIP: 7331312783, REGON: 100159950, BDO: 000014757 (dalej „Organizator”, „Fundator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w
 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

 

 

II.    Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dokonujący w czasie trwania Konkursu zakupu produktów marki “Monzini” na platformach:
 • https://syropy.eu/ lub
 • https://allegro.pl/ – za pośrednictwem konta zarejestrowanego w witrynie internetowej Sklep Excellence lub
 • https://allegro.pl/ – za pośrednictwem konta zarejestrowanego w witrynie internetowej Sklep_monzini lub
 • https://wszystko.pl/ za pośrednictwem konta zarejestrowanego w witrynie internetowej Sklep Excellence lub
 • https://erli.pl/ za pośrednictwem konta zarejestrowanego w witrynie internetowej Sklep Excellence lub
 • dokonujący w czasie trwania Konkursu zakupu produktów marki “Monzini” za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail na adres: sklep@syropy.eu.
 1. Ponadto, za wyjątkiem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej każdy z Uczestników chcący wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do podania podczas składania zamówienia swojego adresu e-mail, za pośrednictwem którego Organizator będzie kontaktował się z Laureatami.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs trwa od 07.2023 r. od godz. 00:00:01 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do 31.07.2023 r. do godz. 23:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1).
 6. Konkurs składa się z jednego

 

 

III.   Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. Laureaci zostaną wylosowani przez Organizatora z puli wszystkich Uczestników, którzy zakupili produkty marki Monzini bez względu na wartość zamówienia.
 2. Laureaci Konkursu zostaną wylosowani przez Organizatora w terminie do 07.08.2023 r.
 3. Organizator wyłoni trzech Laureatów.
 4. Organizator poinformuje Laureatów o wygranej w Konkursie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przy czym, w przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Laureata (przez okres 3 dni, licząc od dnia wysłania do niego wiadomości informującej o wygranej w Konkursie), Organizator zastrzega, że przeprowadzi kolejne losowanie, celem wylosowania kompletnej liczby Laureatów, tj. trzech.
 5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora, wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym
 6. Nagrodą w Konkursie jest:
 7. Za I miejsce – zestaw nr 1 (kubek termiczny, Kawa ziarnista Caffee Monzini Gold, Kawa ziarnista Caffee Monzini Silver, Zestaw syropów Monzini 4 x 50 ml);
 8. Za II i III miejsce – Kawa ziarnista Caffee Monzini Gold, Kawa ziarnistą Caffee Monzini Silver.
 9. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 10. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do
 12. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę dla Laureata na wskazany przez niego adres do korespondencji w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu danych osobowych Laureata, za pośrednictwem firmy
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi

 

 

IV. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres sklep@syropy.eu lub pocztą na adres siedziby Organizatora podany w paragrafie 1 Regulaminu, z dopiskiem: “Rodzina Monzini – reklamacja”, a także po zakończeniu Konkursu nie później jednak niż: o w przypadku Uczestników Konkursu, 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu; o w przypadku Laureatów – 7 dni od daty otrzymania
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w 2 powyżej, nie będą rozpatrywane.
 4. Za datę nadania reklamacji uznaje się w przypadku reklamacji skierowanej w formie wiadomości e-mail – wpływ wiadomości, zaś w przypadku reklamacji skierowanej w formie pisemnej, listem poleconym – datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez

 

V.  . Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu i wydania przyznanej Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia: o prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora, o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia
 7. Podanie danych osobowych do realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności przekazania Laureatom Nagród. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej syropy.eu/konkurs.
 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd
 3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów, o których mowa w ustępie 2 jest sąd właściwy ze względu na siedzibę
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia
 5. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej: syropy.eu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków
 7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu
 8. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu